Ageing, Disability & Home Care

 • High contrast version
 • Increase the text size
 • Decrease the text size
 • Print this page

Dari

ری

Ageing, Disability and Home Care چه است؟

Ageing, Disability and Home Care (ADHC) یک دیپارتمنت دولت نیوساوت ویلز است که اشخاص ذیل را کمک می کند:

 • اشخاص مسن
 • اشخاص معلول
 • خانواده های معلولین یا اشخاصیکه از آنها مواظب می کند.

معلولیت چه است؟

یک شخص ممکن است زمانی معلول شناخته شود که در انجام دادن کار های روزمره خویش مانند آموختن، درست فکر کردن، بینایی، شنیدن، سخن گفتن یا راه رفتن مشکل داشته باشد.

چه نوع کمک ها موجود است؟

انواع مختلف کمک ها برای اشخاص معلول نظر به ضروریات شان وجود دارد. بعضی از این کمک ها قرار ذیل اند:

 • دریافت معلومات و مشورت ها راجع به خدمات مناسب برای شما
 • تثبیت نمودن ضروریات شما و کمک به شما جهت پلانگذاری زندگی تان
 • بیشتر مستقلانه زندگی کردن در منزل تان به تنهایی و یا با اشخاص دیگر
 • دانستن معلولیت فرزندتان و کمک های موجوده
 • آموختن مهارت های جدید برای کاریابی و فعالیت های اجتماعی
 • سهم گرفتن بحیث جز جامعه
 • سهولت بخشیدن در کارهای روزمره مانند خوردن، راه رفتن و صحبت کردن
 • دریافت مساعدت ها و وسایل برای کمک نمودن به شما
 • گرفتن یک وقفه کوتاه زمانیکه خانواده یا مواظبت کننده شما استراحت می کند.

چه کسانی مساعدت می کنند؟

اکثر امداد ها از جانب سازمانهای محلی تان که از جانب ADHC تمویل می گردند، عرضه می گردد. بعضی از این امداد ها توسط اشخاصی که برای ADHC کار می کنند، ارائه می گردد.

ADHC اشخاص معلول و خانواده هایشانرا کمک می کند تا از گزینه های بیشتری در قسمت دریافت امداد های مناسبی که ضروریات و زندگی شانرا تامین کند، برخوردار باشند.

چطور می توانم معلومات بیشتر کسب کنم؟

برای کسب معلومات بیشتر راجع به امداد ها به شما یا خانواده تان، لطفاً با تیم معلومات، ارجاع و ادخال (Information, Referral and Intake team) در منطقه تان در تماس شوید.

اگر شما ناشنوا هستید، یا ضعف شنوایی و یا اختلال سخن زدن دارید، یک شماره تیلفون را برای خدمات محلی تان انتخاب کنید و با ما از طریق National Relay Service در تماس شوید:

 • استفاده کنندگان TTY به تیلفون شماره 133 677 زنگ زده و سپس نمبر تیلفون خدمات مورد نظرشانرا بخواهند.
 • استفاده کنندگان Speak and Listen به تیلفون شماره 1300 555 727 زنگ زده و سپس نمبر تیلفون خدمات مورد نظرشانرا بخواهند.

اگر به لسان خودتان نیاز به کمک دارید، لطفاً به خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی (TIS) به تیلفون شماره 131 450 زنگ بزنید.

Display this in English

If you need assistance in a language other than English to understand this information, please call the Translating and Interpreting Service (TIS) on 131 450.

Back to: top | ADHC home page