Ageing, Disability & Home Care

 • High contrast version
 • Increase the text size
 • Decrease the text size
 • Print this page

Filipino (Tagalog)

Filipino

Ano ang Ageing, Disability and Home Care?

Ang Ageing, Disability and Home Care (ADHC) ay isang kagawaran ng Pamahalaan ng NSW na nagbibigay ng suporta sa:

 • taong matatanda
 • taong may kapansanan o kawalang-kaya  
 • at sa kanilang mga pamilya o sa taong nag-aalaga sa kanila.

Ano ang kawalang-kaya o may kapansanan?

Ang isang tao ay nawalang-kaya o may kapansanan kung nahihirapan sila sa pang-araw-araw na maliliit na bagay. Halimbawa, pagkakatuto, pag-iisipan ang mga bagay, paningin, pakikinig, pagsasalita o pagkilos.

Ano ang mga suporta na makukuha?

Mayroong iba’t ibang uri ng suporta para sa mga taong may kapansanan o kawalang-kaya depende sa kanilang mga pangangailangan. Kasama sa mga halimbawa ay ang suporta na:

 • kumuha ng impormasyon at payo tungkol sa mga serbisyo na nararapat sa inyo.
 • alamin kung ano ang inyong kailangan at tulungan kayo na magplano ng inyong buhay.
 • mamuhay ng mas malaya sa inyong tahanan, nag-iisa man o may kasamang iba.
 • unawain ang kawalang-kaya o kapansanan ng inyong anak at ano ang suporta na makukuha.
 • mag-aral ng bagong mga kasanayan para sa empleyo at mga gawaing sosyal.
 • maging bahagi ng inyong komunidad.
 • gawing magaan ang pang-araw-araw na mga gawain tulad ng pagkain, pagkilos sa kapaligiran at pagsasalita.
 • kumuha ng mga mga pantulong o mga kagamitan na makakatulong sa inyo.
 • magkaroon ng maikling pamamahinga habang ang inyong pamilya o tagapag-alaga ay nagpapahinga.

Sino ang mga nagbibigay ng suporta?

Karamihan ng mga suporta ay ibinibigay ng mga samahan sa inyong komunidad lokal na binibigyan ng pondo ng ADHC. Ang ilan sa mga suportang ito ay ibinibigay ng mga tao na naglilingkod sa ADHC.

Ang ADHC ay naglilingkod upang tulungan ang mga taong nawalang-kaya o may kapansanan at ang kanilang mga pamilya ay magkaroon ng mas maraming pagpipilian sa suporta na naaangkop sa kanilang mga pangangailangan at sa kanilang buhay.

Paano ako makakakuha ng dagdag na impormasyon?

Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa tulong para sa inyo o sa inyong pamilya, tawagan ang grupo ng Impormasyon, Paglilipat at Pagtanggap (Information, Referral and Intake team) sa inyong lugar.

Kung kayo ay bingi, o mayroong kapansanan sa pandinig o pagsasalita , pumili ng numero ng telepono para sa lokal na serbisyo at kausapin kami sa pamamagitan ng National Relay Service:

 • Sa mga gumagamit ng TTY tawagan ang telepono 133 677, pagkatapos hilingin ang numero ng telepono ng inyong piniling serbisyo.
 • Sa mga gumagamit ng Speak and Listen tawagan ang telepono 1300 555 727, pagkatapos hilingin ang numero ng telepono ng inyong piniling serbisyo.

Kung kailangan ninyo ng tulong sa inyong wika, mangyari lamang na tawagan ang Serbisyo sa Pagsasalin at Pagpapaliwanag (TIS) sa 131 450.

Display this in English

If you need assistance in a language other than English to understand this information, please call the Translating and Interpreting Service (TIS) on 131 450.

Back to: top | ADHC home page