Ageing, Disability & Home Care

 • High contrast version
 • Increase the text size
 • Decrease the text size
 • Print this page

Vietnamese

Tiếng Việt

Ageing, Disability and Home Care là gì?

Ageing, Disability and Home Care (ADHC) là một bộ thuộc Chính phủ NSW giữ nhiệm vụ trợ giúp:

 • người cao niên
 • người khuyết tật
 • thân nhân hoặc những người chăm sóc cho họ.

Khuyết tật là gì?

Một người có thể gọi là bị khuyết tật nếu họ gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày ví dụ như học tập, suy tính sự việc, nhìn, nghe, nói và di chuyển.

Hiện có những trợ giúp nào?

Người khuyết tật được trợ giúp theo những hình thức khác nhau tùy theo nhu cầu của họ. Một số ví dụ gồm những trợ giúp để:

 • có được thông tin và hướng dẫn về các dịch vụ phù hợp với quý vị
 • xác định quý vị cần những gì và giúp quý vị lập kế hoạch cho cuộc sống của quý vị
 • sống độc lập hơn trong nhà riêng, hoặc ở một mình hoặc ở chung với những người khác
 • am hiểu khuyết tật của con quý vị và biết có những dịch vụ trợ giúp nào
 • học các kỹ năng mới để đi làm và giao tiếp
 • tham gia sinh hoạt trong cộng đồng của quý vị
 • tạo điều kiện dễ dàng hơn cho sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, di chuyển và nói
 • có dụng cụ trợ giúp hoặc thiết bị để giúp cho quý vị
 • có kỳ nghỉ ngắn hạn trong khi gia đình hoặc người chăm sóc của quý vị nghỉ xả hơi.

Ai cung cấp dịch vụ trợ giúp?

Hầu hết các dịch vụ trợ giúp do các tổ chức trong cộng đồng trong vùng quý vị cư ngụ cung cấp. Các tổ chức này được ADHC tài trợ. Một số dịch vụ trợ giúp do nhân viên của ADHC cung cấp.

ADHC đang ra sức giúp người khuyết tật và gia đình của họ có nhiều lựa chọn hơn về dịch vụ trợ giúp phù hợp với nhu cầu và cuộc sống của họ.

Làm thế nào tôi có thể tìm biết thêm thông tin?

Muốn biết thêm thông tin về dịch vụ trợ giúp dành cho quý vị hay gia đình, hãy gọi cho toán Thông tin, Giới thiệu và Tiếp nhận (Information, Referral and Intake team) trong vùng quý vị cư ngụ.

Nếu bị điếc, hoặc bị khiếm thính hoặc nói khó, quý vị hãy chọn số điện thoại của dịch vụ trong vùng quý vị cư ngụ và gọi cho chúng tôi qua National Relay Service:

 • Người sử dụng điện thoại TTY, gọi số 133 677 sau đó xin số điện thoại của dịch vụ quý vị đã chọn.
 • Người sử dụng Speak and Listen, gọi số 1300 555 727 sau đó xin số điện thoại của dịch vụ quý vị đã chọn.

Nếu cần thông dịch viên tiếng Việt, xin quý vị gọi cho Dịch Vụ Thông Phiên Dịch (TIS) qua số 131 450.

Display this in English

If you need assistance in a language other than English to understand this information, please call the Translating and Interpreting Service (TIS) on 131 450.

Back to: top | ADHC home page